Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Στην ίδρυση πολεοδομίας προχωρεί ο δήμος Πάρου

Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Πάρου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αδειών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου, αφού από το νέο χρόνο δεν θα εξυπηρετείται πλέον μετά από πολλά χρόνια η Πάρος από την Πολεοδομία Νάξου.
 Είναι μία από τις πολλές αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει ο Δήμος, σε μια χρονιά που τα έσοδα θα μειωθούν.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών, δημιουργία πλατωμάτων και σήμανσης της περιοχής της χερσονήσου του Άη Γιάννη του Δέτη Νάουσας Πάρου» προϋπολογισμού 55.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τμηματική καταβολή στους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου ποσού από δικαστική απόφαση.
ΘΕΜΑ 3ο: Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αδειών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον νεκροταφείου Καμαρών».
ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηση κ. Ι. Ρούσσου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στη θέρη Γουρνάλι-Μαρκαζάνι Προδρόμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός βοσκήσιμων τόπων, δικαιωμάτων βοσκής και επιτροπής ελέγχου Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 7ο: Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τ.Υ. και προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου» προϋπολογισμού 911.760 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με τις διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής εξαιτίας παρέλευσης πενταετίας από τη βεβαίωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968 και το άρθρο 174 ΔΚΚ.
ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Πάρου έτους 2012.
ΘΕΜΑ 11ο: Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων (παρ. 5 αρθρο 4 Π.Δ. 113/2010)
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μεταφορά Μνημείου Γάλλων».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τεύχους προκήρυξης –φακέλου έργου μελέτης «Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: